Passend onderwijs

Penta Bahûrim maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten/Rozenburg SWV, ofwel VOVPR.

De informatie die het samenwerkingsverband verschaft is bedoeld voor alle partijen die met het voortgezet onderwijs in de regio Voorne-Putten/Rozenburg te maken hebben. 
 
Dit zijn behalve de scholen en besturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, het primair onderwijs, de scholen voor MBO en de ouders en de verzorgers van de leerlingen uit het primair– en het voortgezet onderwijs. Daarnaast kan de informatie ook voor gemeenten, Bureau Jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulpverlening en gezondheidszorg bruikbaar zijn. 

Uitgangspunten Passend Onderwijs Samenwerkingsverband Voorne-Putten/Rozenburg: VOVPR

1) Het samenwerkingsverband VOVPR biedt een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning op het regulier onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, bovenschoolse voorzieningen en duale trajecten tussen deze voorzieningen. 
 
2) Het samenwerkingsverband VOVPR biedt voor alle leerlingen die woonachtig zijn in de regio een passende, uitdagende en perspectiefrijke schoolloopbaan. Dit uitgangspunt impliceert de nabijheid van zorg in een maximale reistijd van veertig minuten.

3) Het samenwerkingsverband VOVPR wil vanuit en door Passend Onderwijs een einde maken aan de wachtlijsten en thuiszitters.

4) Voor de scholen van het samenwerkingsverband VOVPR is de vastgestelde ondersteuningsvraag van de leerling het uitgangspunt voor de te bieden ondersteuning.

5) Het samenwerkingsverband VOVPR gaat uit van een evenwichtige verdeling van de zorglast over de scholen.

6) Onderwijsarrangementen worden altijd vanuit één regie, namelijk vanuit de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs, toegekend en gemonitord.

7) Cruciaal zijn de doorlopende schoolloopbanen. Hierbij staat de vraag centraal 'wat heeft de leerling op zijn vervolgschool nodig' en hoe kan dit worden georganiseerd

8) Samen met de gemeenten en jeugdzorgpartners wordt voor leerlingen die dit nodig hebben een gecombineerd onderwijs/jeugdzorg arrangement geboden.

9) Het samenwerkingsverband VOVPR wil meer integratie tussen de expertises en de voorzieningen van het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

10) Ouders zijn gesprekspartners van de school en worden vanaf de aanmelding betrokken bij alle formeel
vastgelegde overleggen voor en over hun kind.