Medezeggenschapsraad

Penta Bahûrim heeft een vestigingsmedezeggenschapsraad (VMR) die bestaat uit ouders en docenten. De VMR is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Deze raad vergadert over de gang van zaken op Penta Bahûrim en heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg met de directie te scheppen en in stand te houden. 

De algemene taken van de MR: 
• Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. 
• Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook. 
• Het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de
  school bevindt. 
• Toezicht houden op het uitvoeren van het beleid. 
• Waken over de onderwijstijd en de kwaliteit van de school. 

Sinds 2011 is de VMR van Bahûrim samen met de VMR van Jacob van Liesveldt een deelraad van de medezeggenschapsraad van Penta (PMR). De PMR is het overkoepelend orgaan. Zaken die de vestiging overstijgen worden op centraal niveau in de PMR behartigd. Een aantal voorbeelden die genoemd kunnen worden, zijn: de begroting van Penta, het meerjarenformatieplan en strategische beleidsplannen. Voorbeelden van zaken die binnen de vestiging worden behartigd zijn: de schoolkosten, de onderwijstijd, de schoolgids en het bespreken van het leerlingenberaad.


Werkwijze 
De VMR Penta Bahûrim heeft een jaarprogramma opgesteld in afstemming met de directie. Daarin komt een aantal algemene onderwerpen en een aantal specifieke jaarthema’s voor. De algemene werkwijze is dat de directie voorafgaand aan de VMR vergadering de VMR voorziet van een conceptvoorstel m.b.t het actuele geprogrammeerde onderwerp. De directie licht het concept in de vergadering toe, waarna de VMR dit bespreekt. De VMR zal dan conform de WMO wel of niet instemmen, respectievelijk advies geven. Deze onderwerpen komen verspreid over het schooljaar aan de orde. De VMR vergadert met een frequentie van zes weken met een vaste agenda. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de Penta-Info.


Samenstelling raad 
De raad bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden die voor een termijn van drie jaar zijn gekozen. Na het termijn van drie jaar mogen leden zich tijdens een verkiezing herkiesbaar stellen. De inbreng van leerlingen geschiedt door middel van het leerlingenberaad. Het verslag van het leerlingenberaad wordt besproken op de vergaderingen. 

Contact met VMR 
Het contact met de VMR verloopt via het secretariaat en is bereikbaar via het mailadres: bm@penta.nl