13 mei 2024

Leerjaar 3 naar Parijs (t/m 15 mei)

13 mei 2024

Huiswerkvrij

14 mei 2024

CSE Engels

14 mei 2024

CSE Geschiedenis

14 mei 2024

Huiswerkvrij

15 mei 2024

CSE Duits

15 mei 2024

CSE Biologie

16 mei 2024

Leerjaar 3 niet op school

16 mei 2024

CSE Nederlands

17 mei 2024

CSE Nask1

20 mei 2024

Pinkstermaandag

21 mei 2024

CSE Beeldende vorming

21 mei 2024

CSE Economie

21 mei 2024

Nieuwe leerlingen tekenen toelatingsbewijs

22 mei 2024

CSE Frans

23 mei 2024

CSE Wiskunde

24 mei 2024

CSE Aardrijkskunde

27 mei 2024

CSE Nask2

27 mei 2024

Afname CITO klas 1 tijdens SBU