Ouderbetrokkenheid

 

Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van een leerling is het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, zijn of haar thuissituatie, etc.

Voor Penta Bahûrim is een regelmatig contact tussen school en ouders van groot belang om de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis te bevorderen. Ook leidt dit tot een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en het stelt ons in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. Ouderbetrokkenheid levert een belangrijke bijdrage aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan.

De ouders betrekken wij bij de schoolvorderingen van de leerlingen door  via de website een directe inzage te geven in de toetsresultaten van de leerling en de mogelijkheid te bieden deze resultaten met de docenten te bespreken. Daarnaast doen wij een beroep op ouders bij het vrijwillig ondersteunen van de school bij activiteiten die buiten het lesprogramma voor leerlingen vallen.

Bij het bepalen van het schoolbeleid zijn de ouders betrokken in de medezeggenschapsraad van de vestigingen en in de Penta-medezeggenschapsraad. Ouders vormen ook een belangrijk klankbord voor de schooldirectie in het curatorium waar schoolinterne en schooloverstijgende thema’s besproken worden.