Kwaliteitszorg en Tevredenheidsonderzoek ouder(s) en leerlingen


Kwaliteitszorg is een vitaal onderdeel van de school. De school wil het evalueren van de organisatie en de resultaten van het college zelf ter hand nemen, omdat het leidt tot een beter bewustzijn van de eigen kwaliteit. De resultaten van externe kwaliteitstoetsen zijn te vinden via de onderstaande websites.

Onderwijsinspectie
(Algemene informatie over de beoordeling van de inspectie van Nederlandse scholen)

Opbrengstenkaart 
(Kaart die aangeeft hoe een VO-school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met landelijke gemiddeldes)

Onderwijsresultaten 2018

 

Tevredenheidsonderzoeken

In dit rapport vindt u de gegevens van het oudertevredenheidonderzoek. U krijgt informatie over de responsaantallen, de
gemiddelde tevredenheid en de gemiddelde tevredenheid over verschillende thema’s.
Landelijk gemiddelde en percentielscore
Scholen krijgen jaarlijks een vaste periode om hun tevredenheidsenquêtes af te nemen. In juli wordt vervolgens de
landelijke benchmark vastgesteld. Dit betekent dat u pas na juli van het actuele jaar het landelijke gemiddelde en de
percentielscores ziet.
De vergelijkingsgroep op schoolniveau bestaat uit het landelijk gemiddelde van alle scholen in Nederland die de enquête
hebben laten invullen.
De vergelijkingsgroep op onderwijssoortniveau bestaat uit het landelijk gemiddelde van desbetreffende onderwijssoort in
Nederland.

Tevredenheidsonderzoek ouders 2022

Tevredenheidsonderzoek leerlingen 2022